Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 27 juni 2024

Redwood Pharma AB (publ) höll under onsdagen den 27 juni 2024 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om -14 184 581  kronor att till förfogande stående vinstmedel om 315 125 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Martin Vidaeus, Tom Rönnlund, Ulf Björklund och Håkan Magnusson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Björklund omvaldes till styrelsens ordförande. 

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Rasmus Mandel, Finnhammars Revisionsbyrå. 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

2024-06-27