Integritetspolicy


1. Allmänt

1.1.Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Redwood Pharma AB (publ), organisationsnummer 556885-1280, Ringvägen 100E, 118 60 Stockholm (“Redwood Pharma”, ”vi” eller ”oss”), samlar in, använder, överför, lagrar och på annat sätt behandlar personuppgifter.
1.2.Vi respekterar din rätt till integritet, och vi följer tillämplig lagstiftning och säkerställer att dina rättigheter tillvaratas. Vi vill att du ska vara väl medveten om vilka typer av uppgifter som vi samlar in via vår hemsida eller genom din kontakt med oss, hur sådana uppgifter används, och hur vi arbetar för att skydda uppgifterna.
1.3.Denna Integritetspolicy beskriver, bland annat, vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur dina personuppgifter behandlas och för vilka syften vi samlar in och använder personuppgifterna. Denna Integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss avseende vår behandling av dina personuppgifter.
1.4.Redwood Pharma är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar således för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
1.5.Redwood Pharma har utsett ett dataskyddsombud (“DPO”). Vår DPO är, bland annat, ansvarig för att övervaka att Redwood Pharmas behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har frågor eller vill kontakta vår DPO av något annat skäl är du välkommen att skicka e-post till DPO@redwoodpharma.com.

2. Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

2.1.Med begreppet personuppgifter menas alla typer av uppgifter som kan, direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en levande fysisk person. (“Personuppgifter”).
2.2.Redwood Pharma samlar in och behandlar Personuppgifter i form av din e-postadress och ditt namn när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
2.3.Vidare samlar Redwood Pharma in uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta dig i din egenskap av representant för en organisation eller ett bolag. Redwood Pharma samlar in och behandlar uppgifter om dig om du representerar en organisation/ett bolag som är Redwood Pharmas leverantör, samarbetspartner eller på annat sätt en partner till Redwood Pharma, tillika potentiell leverantör, potentiell samarbetspartner eller på annat sätt en potentiell partner till Redwood Pharma, alternativt en nationell eller regional myndighet/organ eller liknande. Uppgifterna som vi samlar in och behandlar i sådana fall inkluderar kontaktinformation (såsom namn, adress, arbetstitel, organisationen/bolaget du arbetar för, e-postadress och telefonnummer).
2.4.Redwood Pharma samlar också in Personuppgifter i samband med rekrytering. När du kontaktar oss för att ansöka om en tjänst hos oss så samlar vi in sådana Personuppgifter som du förser oss med genom din ansökan. Personuppgifter som normalt förekommer i en ansökan om en tjänst är kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer), CV (inkluderande tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning), och i förekommande fall bild och personnummer.
2.5.Vidare samlar Redwood Pharma in och behandlar Personuppgifter om dig när du väljer att delta i en studie som Redwood Pharma genomför. Personuppgifter som Redwood Pharma samlar in och behandlar i sådana fall inkluderar en identifieringskod såsom dina initialer (inte fullständigt namn), ålder, kön och hälsouppgifter.
2.6.I samband med att du besöker vår hemsida samlar Redwood Pharma även in och behandlar uppgifter om dig som vi behöver för att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra hemsidor, redwoodpharma.se och redwoodpharma.com, såsom IP-adress, cookies eller liknande information.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

3.1.Redwood Pharma samlar in och behandlar dina Personuppgifter för följande syften:
(Ⅰ)för att skicka nyhetsbrev som du har registrerat dig för och för att besvara meddelanden som du skickat till oss;
(Ⅱ)för att kontakta dig i egenskap av representant för en nationell eller regional myndighet/organ;
(Ⅲ)för att kontakta dig i egenskap av representant för en leverantör, samarbetspartner eller på annat sätt en partner till Redwood Pharma, och för att, om tillämpligt, administrera avtalsförhållandet mellan Redwood Pharma och den organisation/bolag som du representerar;
(Ⅳ)för att marknadsföra oss och våra tjänster, och för att bjuda in till event som vi tror kan vara av intresse för dig eller det bolag som du representerar (notera dock att du alltid har möjligheten att frånsäga dig marknadsföring från oss);
(Ⅴ)för att utveckla och förbättra våra tjänster;
(Ⅵ)för att hantera jobbansökningar;
(Ⅶ)för att genomföra kliniska studier (endast med ditt föregående samtycke);
(Ⅷ)för att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida; och
(Ⅸ)för att uppfylla lagstadgade krav.

4. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

Redwood Pharmas behandling av dina Personuppgifter baseras på följande lagliga grunder.

Berättigade intressen (intresseavvägning)

4.1.Redwood Pharmas berättigade intresse utgör den lagliga grunden för behandling i situationer där du förser oss med dina kontaktuppgifter genom att ge oss ditt visitkort eller om du på annat sätt uttryckt ett intresse av våra produkter eller tjänster. Det berättigade intresset är i sådana fall Redwood Pharmas intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster.
4.2.Redwood Pharmas berättigade intresse utgör även den lagliga grunden för när Redwood Pharma behandlar dina Personuppgifter i fall där du agerar i egenskap av representant för en leverantör, samarbetspartner eller på annat sätt en partner till Redwood Pharma. Det berättigade intresset är i sådana fall Redwood Pharmas behov av att kontakta dig i syfte att administrera avtalsförhållandet mellan Redwood Pharma och organisationen/bolaget som du representerar.
4.3.Redwood Pharmas berättigade intresse är den lagliga grunden när Redwood Pharma behandlar dina Personuppgifter i samband med att du ansöker om en tjänst hos oss. Det berättigade intresset är i sådana fall Redwood Pharmas behov av att säkerställa att dess anställda har tillräcklig utbildning och erfarenhet.
4.4.Vidare, Redwood Pharmas berättigade intresse är den lagliga grunden när Redwood Pharma behandlar dina Personuppgifter i samband med att Redwood Pharma skickar ut sina nyhetsbrev. Det berättigade intresset är i sådana fall Redwood Pharmas intresse av att marknadsföra sig själv och sina tjänster.
4.5.Redwood Pharmas behandling av dina Personuppgifter som samlas in genom att du besöker vår hemsida baseras på Redwood Pharmas berättigade intresse. Det berättigade intresset är att behandlingen är nödvändig för att Redwood Pharma ska kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla dess hemsida i syfte att attrahera fler samarbetspartners och öka antalet återkommande samarbetspartners.

Samtycke

4.6.Redwood Pharmas behandling av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke när du valt att delta i en klinisk studie. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter, se avsnitt 10 nedan. Redwood Pharma, dess samarbetspartners and underleverantörer följer riktlinjer i enlighet med Guidelines for Good Clinical Practice (GCP E6/R2) och riktlinjer från International Conference on Harmonization (ICH). Procedurer för att ta in och hantera samtycken från deltagare i kliniska studier är välbeskrivna i riktlinjerna. Studiedeltagare som vill avbryta sitt deltagande i en studie ska kontakta studieansvarig läkare (investigator).

Rättslig förpliktelse

4.7.Redwood Pharma kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav, baserat på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

5. Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Dina Personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Personuppgifter från kliniska studier lagras under så lång som tid som följer av GCP- och ICH-riktlinjer.

5.1.Personuppgifter raderas efter att det syfte för vilket Personuppgifterna samlas in har uppnåtts eller om du återkallar ditt samtycke (om tillämpligt) genom att kontakta oss (för kontaktinformation, vänligen se avsnitt 10 nedan). Personuppgifter som mottagits kopplat till en jobbansökan från en ansökande som inte anställts lagras inte längre än ett år efter att ansökan mottagits.

6. Vilka delas dina personuppgifter med?

6.1.Redwood Pharma kommer inte att sälja, eller på annat sätt handla med dina Personuppgifter med tredjeparter. Redwood Pharma kan dock komma att dela Personuppgifter med våra betrodda underleverantörer och samarbetspartners i syfte att kunna förse dig med våra tjänster. Dessa aktörer kan komma att behöva tillgång till dina Personuppgifter som en del i deras utförande av ett uppdrag för oss, men de får inte använda Personuppgifter för något annat ändamål.
6.2.Utöver vad som framgår nedan eller av någon annan specifik information avseende vår behandling av dina Personuppgifter så kommer Redwood Pharma inte att överföra dina Personuppgifter till något land utom EU/EES.
6.3.Personuppgifter som Redwood Pharma samlar in kan komma att överföras till IT-leverantörer baserade utom EU/EES som en del i sådana IT-leverantörers utförande av deras tjänster åt Redwood Pharma. Personuppgifter kan komma att överföras till USA genom Redwood Pharmas användning av Dropbox, Office 365 (Microsoft) och Google Analytics. Redwood Pharma har säkerställt att dina rättigheter är garanterade när Redwood Pharma gör sådan överföring av Personuppgifter till USA genom Europeiska Kommissionens Standardavtalsklausuler. Mer information finns tillgänglig på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.
6.4.Personuppgifter kan komma att överföras från Redwood Pharma för att Redwood Pharma ska följa lagstadgade krav eller andra krav från myndigheter, i syfte att skydda Redwood Pharmas lagliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhetsproblem eller tekniska problem.
6.5.Skulle Redwood Pharma överlåta hela eller delar av sin verksamhet kan Personuppgifter komma att överföras till en potentiell köpare.

7. Skydd för dina personuppgifter

7.1.Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Vi har vidtagit en rad skyddsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig tillgång, ändring och radering.
7.2.Vi skyddar dina Personuppgifter genom kommersiellt rimliga skyddsåtgärder för att motverka förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och radering. Sådana skyddsåtgärder innefattar kryptering, brandväggar, automatiska timeouter, och engångslänkar som slutar fungera inom ett antal timmar. Således kan du vara säker på att dina Personuppgifter är i säkra händer.

8 Dina rättigheter

Tillgång, rättelse och radering

8.1.Du har alltid rätt att få tillgång till dina Personuppgifter och få en kopia av Personuppgifterna som behandlas. Riktlinjer för studiedeltagares tillgång till data i kliniska studier täcks av ICH och GCP.
8.2.Du har också rätt att begära att vi rättar eller uppdaterar inkorrekta Personuppgifter.

Begränsning av behandling och dataportabilitet

8.3.Under vissa omständigheter (som framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) kan du begära att Redwood Pharma begränsar behandlingen av dina Personuppgifter, eller raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat Personuppgifter till oss har du också rätt att begära att få ut dina Personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Invändning mot behandling

8.4.Du har rätt att invända mot behandling av dina Personuppgifter som baseras på våra berättigade intressen (intresseavvägning).

Förfrågningar och klagomål

8.5.Om du önskar utnyttja någon av de ovan nämnda rättigheter, eller om du har frågor avseende Personuppgifter som vi behandlar, eller om du har frågor gällande denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss (för kontaktuppgifter, vänligen se avsnitt 10 nedan).
8.6.Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så kommer vi att göra vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, vänligen notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, eller sådan myndighet som i framtiden beslutas vara behörig tillsynsmyndighet.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

Redwood Pharma har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Redwood Pharma kommer i så fall att publicera den ändrade versionen på vår hemsida. Om Redwood Pharma genomför väsentliga förändringar i Integritetspolicyn kommer Redwood Pharma att skicka dig den ändrade Integritetspolicyn via e-post, under förutsättning att Redwood Pharma har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.

10. Kontakt

Du kan kontakta oss på: Redwood Pharma AB, Ringvägen 100E, 118 60 Stockholm, eller genom vår e-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com. Vår DPO kan kontaktas på följande e-post: DPO@redwoodpharma.com.