Redwood Pharma genomför nyemission inför listning på AktieTorget

Redwood Pharma AB (publ) genomför en nyemission inför en listning på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera utvecklingen fram till kliniska försök av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon. Redwood Pharma avser att använda IntelliGel ®, en inlicensierad slow-release drug delivery plattform, i syfte att göra behandlingen mer bekväm för patienterna.

Teckningskursen är 9,00 kr per aktie innebär en pre-money värdering som uppgår till 28,8 mkr och teckningstiden löper från den 16 maj till den 27 maj 2016. Emissionen kommer vid full teckning tillföra Redwood Pharma 19,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet nyemitterade aktier vid full teckning uppgår till 2 200 000. I samband med erbjudandet har Redwood Pharma mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt 15,9 miljoner kronor, motsvarande 80 % av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv

Redwood Pharma utvecklar läkemedel inom ögonområden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. RP101 som är Bolagets första produktkandidat att utveckla, riktar sig mot den största målgruppen för kroniskt torra ögon, kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen har genomgått Fas II kliniska försök med gott resultat och Redwood Pharma har tillgång till dessa data. Bolaget har som mål att utveckla RP101 i en ny formulering och fram till och med kliniska försök i fas II, varefter RP101 planeras att utlicensieras och börja generera kassaflöden till Bolaget genom licensavtal med större läkemedelsbolag.

Villkor i sammandrag

 • Teckningstid: 16 maj – 27 maj 2016
 • Teckningskurs: 9,00 kr per aktie
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 750 aktier
 • Fem (5) aktier berättigar till fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 10,35 kr under juni-augusti 2017
 • Emissionsbelopp vid full teckning av aktierna: 19,8 mkr
 • Kapitaltillskott vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna: 18,2 mkr
 • Antal nyemitterade aktier: 2 200 000 st
 • Antal nyemitterade teckningsoptioner: 1 760 000 st
 • Värdering: 28,8 mkr (pre-money)
 • Första dag för handel med aktier på Aktietorget beräknas till den 15 juni 2016

Memorandum, Teaser samt anmälningssedel finns på Redwood Pharmas, Stockholm Corporate Finance och AktieTorgets respektive hemsidor www.redwoodpharma.se, www.stockholmcorp.se och www.aktietorget.se

För att teckna direkt på internet vänligen se www.tecknaemission.se

Investerarträff
Anglais, Stockholm, Humlegårdsgatan 23, den 24 maj kl 18-21
Anmälan sker till stockholm@finansevent.se

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare  i samband med listningen och nyemissionen.

För mer information:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 8-440 56 40
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ)
Tel: +46 (0) 70-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se
www.redwoodpharma.se

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma är ett bolag som utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av ett läkemedel mot en av de viktigaste biologiska mekanismerna mot kronisk torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Med IntelliGel®-plattformen, som förväntas kontrollera frisättningen av aktiva substanser, ska företaget även kunna förbättra andra etablerade läkemedel samt utveckla nya. www.redwoodpharma.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

2016-05-13