Redwood Pharma: Delårsrapport januari – mars 2017

Perioden 1 januari – 31 mars 2017

• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 704 (-1 463) Tkr

• Resultat per aktie för perioden var -0,74 (-3,65) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

• Redwood Pharma färdigställde utvecklingen av en process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier.

• Bolaget anlitade Associate Professor Gerhard Garhöfer som medicinsk rådgivare. Garhöfer forskar inom oftalmologi vid Wiens Medicinska Universitet och har jobbat med kliniska prövningar samt regulatoriska frågeställningar under lång tid.

• Ett nytt amerikanskt patent godkändes för IntelliGel® i USA. Det nya patentet ger skydd t.o.m. 2031 och innebär en förstärkning av skyddet kring IntelliGel, som därmed blir ännu mer intressant på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel som appliceras i ögat. Den amerikanska marknaden värderades 2015 till USD 4,3 miljarder.

• Bolaget inledde toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för läkemedelsprojektet RP101. Resultaten ska närmast användas i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra kliniska Fas II försök, vilket utgör nästa steg i utvecklingen av RP101.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet

”Ett nytt patent i USA för IntelliGel®-plattformen har ökat den kommersiella potentialen för de läkemedel som vi utvecklar”

Redwood Pharma närmar sig starten av de kliniska försöken för RP101 – vår behandling mot kroniskt torra ögon bland kvinnor efter klimakteriet. Aktiviteten under årets första kvartal har varit hög, inte minst med tanke på arbetet med att utveckla en process för produktion av testmaterial och start av regulatoriska säkerhetsstudier.

Redan i början av året tog vi fram material för säkerhetsstudier av RP101. Med hjälp av vår samarbetspartner SPPD i Södertälje har vi nu utvecklat och testat en produktionsprocess som är redo att överföras till ett bolag för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial. Just nu är vi inne i en urvalsprocess beträffande lämplig tillverkare av det slutliga testmaterialet för de kliniska försöken.

Bolaget påbörjade de regulatoriska toxikologiska testerna av RP101 i mars. I och med att den aktiva substansen redan tidigare har visat sig säker underlättar detta försöksupplägget och vi kan fokusera på att visa säkerhet av formuleringen som sådan samt produkten i den nya formuleringen. De resultat som vi förväntar oss under tredje kvartalet i år kommer att ligga till grund för den tillståndsansökan som krävs för att börja de kliniska försöken.

Ett nytt patent i USA för IntelliGel-plattformen har ökat den kommersiella potentialen för de läkemedel som vi utvecklar. Alla ögonläkemedel som är formulerade med IntelliGel kommer att ha ett gediget skydd på den största läkemedelsmarknaden i världen. I USA är enbart marknaden för ögonläkemedel mot de tre största terapiområden värderad till 4,3 miljarder dollar.
Assoc. Professor Gerhard Garhöfer från Wiens Medicinska Universitet har anslutit sig till projektet och är nu en del av vårt kliniska utvecklingsteam. Med sin höga kompetens bidrar han till utvecklingen av RP101 såväl inom kliniska prövningar som inom det medicinska området för kroniskt torra ögon.

De närmaste sex månaderna kommer att vara fortsatt intensiva för Redwood Pharma. Vi räknar inom kort med att identifiera en lämplig klinisk forskningsorganisation för att kunna bistå oss med den kliniska studien. För att verifiera bolagets kliniska utvecklingsplan planerar vi dessutom att genomföra ett möte med en regulatorisk myndighet. Under det tredje kvartalet förväntas resultaten från de regulatoriska säkerhetsstudierna vara klara och då kunna publiceras. Vi underhåller och intensifierar nu även kontakter och diskussioner med eventuella samarbetspartners.

Som vid ett flertal tidigare tillfällen kan jag alltså rapportera att verksamheten i Redwood Pharma följer plan. Hittills har vi inte stött på några signifikanta utvecklingsproblem. I ledningen arbetar vi oförtrutet vidare i syfte att kunna leverera långsiktigt värde till våra aktieägare.

Martin Vidaeus
VD

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-05-15