Utfall i Redwood Pharmas emission

Företrädesmissionen av units i Redwood Pharma AB (publ) (”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 20 juni 2017, har tecknats till 74 %.

Utfall i emissionen
Sammanlagt har 1 782 843 units, motsvarande 45 % av de units som erbjudits i företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 933 389 units inkommit, vilket motsvarar 23 % av de units som erbjudits i företrädesemissionen. Slutligen har 249 513 units, eller 6 % av erbjudandet, tecknats av garanterna i emissionen, varav 127 272 units tecknats genom kvittning av fordran avseende garantiersättning. Företrädesemissionen är därigenom sammanlagt tecknad till 74 %.

Sammantaget tillförs Bolaget 9,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Av detta belopp tillförs bolaget ca 8,1 miljoner kronor kontant efter emissionskostnader om ca 1,3 miljoner kronor och kvittning av ersättning för garantiåtaganden om ca 0,4 miljoner kronor.

Genom emissionen ökar Bolagets aktiekapital initialt med 593 149 kronor. Antalet aktier i Bolaget ökar med 2 965 745, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster i Bolaget därefter uppgår till 7 964 578.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2
Utöver en (1) aktie ingår i varje unit även en (1) teckningsoption av serie TO2. Två (2) sådana teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 80 % av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden den 18 – 29 september 2017, dock högst 5,52 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 – 16 oktober 2017.

Maximalt kan 1 482 872 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna. Vid en maximal teckningskurs om 5,52 kronor per aktie och vid full teckning kommer Bolaget att tillföras ytterligare 8,2 miljoner kronor. Några garantier eller teckningsförbindelser beträffande teckningsoptionerna har inte inhämtats.

Betalning och handel
Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna av serie TO2 ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget.

Omräkning av tidigare utgivna teckningsoptioner (TO1)
Till följd av den nu genomförda emissionen har villkoren för de teckningsoptioner som emitterades 2016 och där teckning ska ske senast den 31 augusti 2017 (TO1) räknats om.

Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serie TO1 till teckning av 1,17 aktier till en teckningskurs om 8,82 kronor.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-06-27