Delårsrapport januari – juni 2017

Redwood Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2017

REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW
Perioden 1 januari – 30 juni 2017

• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 789 (-3 794) Tkr

• Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-0,76) kr
Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2017

• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 085 (-2 331) Tkr

• Resultat per aktie för perioden var -1,02 (-0,47) kr
Väsentliga händelser under rapportperioden

• Redwood Pharma tillfördes 9,3 Mkr i en företrädesemission i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av RP101.

• Bolaget startade produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna i förberedelser för den kliniska studien.

• Redwood Pharma tecknade avtal om GMPproduktion av RP101 med Carbogen Amcis.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.
VD har ordet

Det är med glädje jag kan rapportera att Redwood Pharma fortsätter med de intensiva förberedelserna för kliniska studier av RP101, vår behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.

Den säkerhetsstudie av RP101 som vi påbörjade i mars är snart klar. Resultaten kommer att ligga till grund för den tillståndsansökan som krävs för att påbörja kliniska Fas II-studier av vår läkemedelskandidat.

Under andra kvartalet började vi producera den aktiva substansen (API) i RP101, vilket är ett avgörande steg för oss. Samtidigt tecknade vi en överenskommelse om GMP-tillverkning av den slutliga produkten som ska användas i de kommande kliniska studierna. Framstegen har stärkt våra möjligheter att finansiera vidare utveckling av RP101.

På Redwood Pharma är vi glada över att ha tecknat avtal med Carbogen Amcis. På så sätt har vi knutit till oss den nödvändiga tekniska expertis som krävs för GMP-tillverkningen av vår slutprodukt RP101. Detta schweiziska bolag har lång erfarenhet av att arbeta med vår typ av API och har de rätta förutsättningarna att tillverka den färdiga produkten för kommande studier. Produktionen av RP101 är tänkt att påbörjas under fjärde kvartalet 2017.

Vi har även stärkt vår finansiella position genom att ta in ytterligare 9,3 MSEK i juni. Därmed har vi nödvändiga medel för att inleda kliniska studier av RP101. Vi har inte bara emitterat aktier utan även optioner som kan användas för nyteckning av aktier under perioden den 2-16 oktober 2017. Det är något som vi räknar med ytterligare ska stärka Redwood Pharmas kassa och finansiella ställning.

Marknaden är fortsatt stark när det gäller innovativa drug delivery-tekniker för läkemedel och terapier för behandling av ögonsjukdomar. Redwood Pharma fortsätter att utforska nya utvecklingsmöjligheter, i synnerhet när det gäller att kombinera vår plattform IntelliGel® med helt nya läkemedelskandidater, men även för att förbättra redan existerande läkemedel.

Inom kort beräknas resultatet från våra säkerhetsstudier vara klara. Då kan bolaget börja sammanställa dokumentation och därefter kan diskussioner med tillsynsmyndigheter äga rum vilket beräknas ske under fjärde kvartalet i år.

Vi befinner oss i en spännande tid för Redwood Pharma där många aktiviteter skall sättas samman och ligga till grund för starten av de planerade kliniska studierna.

VD Martin Vidaeus
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 aug 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-08-30