Redwood Pharma förvärvar immateriella rättigheter

Redwood Pharma har träffat ett avtal om förvärv av vissa patent och patentansökningar samt viss klinisk och preklinisk data. Betalning sker genom att Redwood Pharma emitterar 525 000 aktier.

CapaVision Ltd är ett mindre bolag baserat i England som bedriver utveckling av oftalmologiska läkemedel. CapaVision har drivit ett utvecklingsprojekt inom området torra ögon (DED, Dry Eye Disease). Inom ramen för detta projekt har bolaget ett antal patent och patentansökningar i USA och EU som avser användning av östrogen i behandling av torra ögon. Redwood Pharmas huvudprojekt är RP101, en behandling mot kroniskt torra ögon i kvinnor efter klimakteriet, där en östrogenanalog är den aktiva komponenten. CapaVisions patent och patentansökningar uppvisar klara synergier med och är i utvecklingen av RP101 ett gott komplement till befintliga immateriella rättigheter. CapaVision har även tillgång till viss klinisk och preklinisk data inom området.

Genom överenskommelsen förvärvar Redwood Pharma patent, patentansökningar och den aktuella datan för en köpeskilling om 5 124 000 kronor. Köpeskillingen kommer att erläggas genom att till CapaVision emittera 525 000 aktier i Redwood för en teckningskurs om 9,76 kr (vilket motsvarar stängningskursen för Redwood-aktien den 7 mars 2018). Emissionsbeslutet kommer att tas av styrelsen med stöd av bemyndigande som lämnats vid årsstämman den 15 maj 2017 och teckning kommer att ske senast den 13 mars 2018. För övriga aktieägare innebär emissionen en utspädning om 5,6 procent av aktier och röster.

CapaVision har förbundit sig att inte avyttra 225 000 aktier förrän tidigast efter två månader från idag och vidare att inte avyttra ytterligare 225 000 aktier förrän tidigast efter tolv månader från idag.

”Jag är mycket nöjd över att kunna offentliggöra överenskommelsen med CapaVision. Den ger oss möjligheten att stärka vår ”freedom to operate” i framtiden och samtidigt förbättra vår patentsituation, särskilt om de aktuella patentansökningarna leder till beviljade patent. Den data som ingår i överenskommelsen bedömer vi vara värdefull såväl i samband med ansökan om att få inleda vår kliniska fas II-prövning senare under våren som i framtida diskussioner med läkemedelsbolag”, säger VD Martin Vidaeus i en kommentar.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-03-08