Redwood Pharmas nyemission övertecknad

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 15 mars 2018.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 85 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har aktier motsvarande ca 15 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen, som inte varit garanterad, till ca 126 procent.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen tillförs Redwood cirka 15,8 mkr före emissionskostnader som uppgår till ca 1 mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 2 337 581 stycken till 11 687 908 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 467 516,20 kronor till 2 337 581,60 kronor.

”Att intresset varit så stort trots att företrädesemissionen inte varit garanterad är ett styrkebesked. Det kapitaltillskott som Redwood nu tillförs gör det möjligt för oss att sätta igång slutliga förberedelser för vår kliniska Fas II-prövning av RP101, vårt läkemedel mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Tillsammans med den kreditfacilitet om ytterligare 15 mkr som vi tidigare offentliggjort står vi nu finansiellt starkt rustade och har säkrat behovet av rörelsekapital fram till dess att den kliniska prövningen är avslutad och utvärderad. Vi är i en viktig fas i vår utveckling och det fortsatta förtroende många av våra aktieägare visat är glädjande”, säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018.

 

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-04-26