Delårsrapport januari – mars 2018

Perioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 542 (-3 704) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,16 (-0,74) kr.

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • USA:s patentverk USPTO utfärdade ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent för IntelliGel-plattformen (ett så kallat ”notice of allowance”) i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC.
  • Redwood Pharma träffade det svenska Läkemedelsverket i ett positivt rådgivande möte. Mötet gav Redwood Pharma möjligheten att adressera viktiga frågor för att bekräfta, optimera och, vid behov, modifiera bolagets planer.
  • Bolaget ingick ett Materials Transfer Agreement med ett asiatiskt läkemedelsföretag som utvärderar IntelliGel i syfte att utveckla nya produkter inom oftalmologi.
  • Bolaget förvärvade från CapaVision Ltd. (UK) patent och patentansökningar, preklinisk och klinisk data samt vissa andra immateriella rättigheter inom torra ögon i syfte att stärka Redwoods patentportfölj och “freedom to operate”. Köpeskillingen uppgick till 5 124 Tkr och erlades genom en kvittningsemission om 525 000 nya aktier i Redwood.
  • Redwood fattade beslut om en företrädesemission på 15,8 Mkr utan emissionsgarantier. Emissionen tecknades till 126%.
  • För att säkra finansieringen av den kliniska fas II-prövningen av RP101 ingick bolaget även ett avtal om en kreditfacilitet med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S om upp till 15 Mkr. Bland annat innebär överenskommelsen att Formue Nord åtagit sig, för tiden fram till den 31 december 2019, att teckna konvertibler för upp till 15 Mkr i enskilda trancher om 1,0 Mkr vardera. Redwood har förbundit sig att ropa av minst tre sådana trancher.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

 

VD har ordet

Jag är, i likhet med den övriga ledningen, mycket nöjd över att ha nått många milstolpar under första kvartalet 2018. Förberedelserna inför den kliniska fas II-prövningen för RP101 har gjort att Redwood Pharma, bland annat efter ett rådgivande möte med Läkemedelsverket, har kunnat förbättra den regulatoriska strategin. Vi har även stärkt bolagets immateriella rättigheter och säkrat finansiering för genomförandet av den kliniska prövningen. Trots att bolaget är inriktat på att bygga långsiktiga värden är vi tacksamma över att se en betydande ökning av aktiekursen under perioden – vilket belönat våra ägare i deras tro på företaget.

Mötet i februari med Läkemedelsverket fick Redwood Pharma att förfina sin kliniska plan i väntan på ansökningar hos lokala europeiska myndigheter inför starten av den kliniska prövningen. I ett forum med myndighetens experter inom oftalmologi och toxikologi kunde Redwood Pharma engagera dem i en givande diskussion om synen på kliniska prövningar inom behandling av torra ögon samt att få deras hjälp med att optimera den dokumentation som krävs för att få erforderliga tillstånd.

Under perioden har Redwood Pharma även ingått ett materialöverföringsavtal (MTA) med ett asiatiskt läkemedelsföretag för att testa drug delivery-plattformen IntelliGel i nya oftalmologiska produkter för den växande asiatiska marknaden. IntelliGel erbjuder en betydande kommersiell potential som bärare av läkemedel för att kontrollera frisättningen av nya läkemedel i ögon. Det nya signerade MTA:t är en av de första bekräftelserna på potentialen i IntelliGel.

Redwood Pharma lyckades också förvärva immateriella rättigheter från brittiska CapaVision Ltd för att stärka bolagets IP-portfölj. En av hörnstenarna till värdet i bolaget är patent och patentansökningar. Med innovativ utveckling kring östrogen och dess användning vid behandling av kroniskt torra ögon hade CapaVision kompletterande IP. På detta sätt kan vi stärka barriärerna mot våra konkurrenter. Redwood Pharmas produkter är nu ännu mer unika och därmed eventuellt ännu mer värdefulla. Genom förvärvet har vi också utvidgat bolagets ”freedom to operate”, vilket i sin tur kan maximera affärspotentialen.

Till slut säkrade bolaget finansieringen av den kliniska fas II-prövningen av RP101. Utöver en framgångsrik övertecknad företrädesemission, som genererade cirka 15 mkr efter bankavgifter, säkrades ytterligare 15 mkr i en kreditfacilitet från Formue Nord i Danmark. Kreditfaciliteten ger oss möjligheten att avropa trancher, vilket vi hoppas kan minimera aktieägarnas utspädning framöver.

Allt det vi uppnått under det första kvartalet 2018 har tagit mycket av våra begränsade ledningsresurser i anspråk. Vi bedömer mot den bakgrunden nu att det är mindre sannolikt att vi hinner behandla den första patienten i den kliniska fas II-prövningen före halvårsskiftet. Vi ser dock med tillförsikt fram emot att återigen lägga fullt fokus på att bygga värde genom klinisk utveckling av RP101 och att skapa nya produktmöjligheter.

 

Martin Vidaeus,
VD Redwood Pharma

 

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

 

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

 

Drug delivery-plattformen IntelliGel®

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

 

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 2 miljarder och förväntas växa till USD 2,6 miljarder 2022.

 

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

 

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

 

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget. Efter publiceringen av resultaten av de toxikologiska studierna har bolaget accelererat diskussioner med läkemedelsbolag om värdefulla licensavtal.

 

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet upphör.

 

FINANSIELL UTVECKLING

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under det första kvartalet 2018. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2018 uppgår till -1 542 (-3 704) Tkr.

 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2018 till 2 267 (10 079) Tkr. Soliditeten uppgick till 72 (71) %. Bolagets eget kapital uppgick till 6 414 (8 010) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -5 601 (-2 535) Tkr.

I samband med kvittningsemissionen som registrerades under första kvartalet uppgår aktiekapitalet till 1 870 065 kronor. I och med emissionen ökar bolagets fria egna kapital med 5 019 Tkr. Antalet utestående aktier är 9 350 327.

Under andra kvartalet har företrädesemissionen slutförts och registrerats. Sammanlagt har ytterligare 2 337 581 aktier tillkommit, varefter det totala antalet aktier uppgår till 11 687 908 stycken.

 

Investeringar

Bolaget har under perioden den 1 januari – 31 mars 2018 från CapaVision Ltd. (UK) förvärvat immateriella anläggningstillgångar till ett belopp om 5 124 Tkr. De immateriella anläggningstillgångarna avser patent och patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt annan know-how avseende östrogen som användning som terapi mot torra ögon. Dessa immateriella rättigheter omfattar patent och patentansökningar i USA och Europa. Förvärvet innebär dels skydd mot intrång från eventuella konkurrenter, dels ett ökat ”freedom to operate” för bolaget.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018.

 

2018-05-30