Konvertering och nytt avrop i Redwood Pharma

Den 26 juni 2018 offentliggjorde Redwood Pharma AB (”Redwood”) en till den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) riktad konvertibelemission om 2 mkr. Emissionen skedde med stöd av ett avtal om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018, enligt vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31 december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr. 

Redwood offentliggjorde den 13 juli 2018 att Formue Nord begärt konvertering av 1 mkr. Nu har resterande 1 mkr begärts konverterade. 

Konverteringskursen har fastställts till ca 4,9562 kronor, vilket motsvarar nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregick konverteringen. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i förekommande fall exkluderade från beräkningen. 

Genom konverteringen ökar antalet aktier och röster i Redwood med 201 766 stycken och uppgår därefter till 12 199 358 stycken. Aktiekapitalet ökar med 40 353:20 kronor till 2 439 871:60 kronor. Den totala utspädningseffekten för konverteringen är cirka 1,7 procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat om en emission av 67 255 sådana optioner med en teckningskurs om 6,44 kronor.

Vidare har styrelsen i Redwood beslutat att avropa ytterligare 1 mkr i form av en konvertibelemission riktad till Formue Nord.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-08-29