Delårsrapport januari – september 2018

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018

SPOTLIGHT STOCK MARKET: REDW
REDWOODPHARMA.SE

Redwood Pharma AB (publ)
Delårsrapport
januari – september 2018

 

Delårsrapport Q3

 

Perioden 1 januari – 30 september 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 949 (-13 959) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -1,05 (-1,76) kr.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 785 (-5 169) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,31 (-0,65) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Redwood avropade, enligt avtal om kreditfacilitet med Formue Nord Markedsneutral A/S (FN), 1 Mkr i en konvertibelemission. Vidare konverterade FN sedan tidigare utestående konvertibellån om 2 Mkr till nya aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Det Europeiska patentverket EPO har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent för IntelliGel, i den portfölj som Redwood Pharma licenserar från Broda International LLC.
  • Redwood avropade, enligt avtal om kreditfacilitet med FN, ytterligare 2 Mkr i en konvertibelemission. Vidare konverterade FN sedan tidigare utestående konvertibellån om 2 Mkr till nya aktier. 
  • Redwood erhöll sitt första nationella godkännande då den ungerska läkemedelsmyndigheten gav tillstånd att påbörja den kliniska fas II-prövningen med RP101.

 

VD har ordet

Med första nationella godkännandet startar kliniska prövningen.

Redwood Pharma har under det tredje kvartalet varit mycket aktivt i förberedelserna inför den kommande kliniska Fas II-prövningen av RP101, företagets produktkandidat mot kroniskt torra ögon hos kvinnor som nått klimakteriet. Bland annat är avtal nu tecknade med huvuddelen av de kliniker som är tänkta att medverka i prövningen. 

Det är en milstolpe för Redwood Pharma att den ungerska läkemedelsmyndigheten godkänt studien, som nu kan startas. Ledningen jobbar intensivt med att säkerställa godkännanden i ytterligare två länder så att patientrekrytering kan inledes även där. 

Ledningen tog med tillfredsställelse emot beskedet att IntelliGel kommer att erhålla patentskydd också i Europa. Med patenten i USA och Japan kommer RP101, liksom eventuella nya produkter som använder IntelliGel, nu att ha godkända patent på de tre största geografiska marknaderna i världen. Det nya patentet innebär naturligtvis en styrka då en framtida kommersiell partner i Europa ska utvärdera den kommersiella potentialen för RP101 och andra potentiella produkter med IntelliGel. 

Bolaget planerar att fortsätta finansieringen av verksamheten genom kreditfaciliteten från den danska finansiären Formue Nord Markedsneutral A/S. Kreditfaciliteten, tillsammans med de medel som restes i samband med vårens företrädesemission, är nödvändig för att täcka kostnaderna för den kliniska prövningen. Den ger oss också tillgång till övrigt nödvändigt rörelsekapital. 

Den utvärdering från ett asiatiskt läkemedelsbolag, som vi offentliggjorde i februari, har pågått sedan dess. Det aktuella bolaget har nu meddelat att det önskar att se data från vår kommande fas II-prövning innan de bestämmer sig om en eventuell fortsatt utvärdering. Utvecklingen av IntelliGel har fortsatt löpa enligt plan och vår positiva syn på den kommersiella potentialen för IntelliGel är oförändrad. 

Ledningen fortsätter arbetet med att aktivt leta efter nya produkter och några intressanta projekt och applikationsområden har identifierats. Givetvis fortsätter arbetet med att hitta en partner för RP101 och vi kan konstatera att intresset för vår verksamhet och vårt projekt är fortsatt stort. 

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

 

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 september 2018. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2018 uppgick till -10 949 (-13 959) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli – 30 september uppgick till -3 785 Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2018 till 11 998 (9 999) Tkr. Soliditeten uppgick till 73 (49) %. Bolagets eget kapital uppgick till 13 924 (5 815) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12 786 (-10 675) Tkr.

Under perioden 1 juli – 30 september 2018 har bolaget dels emitterat 132 722 aktier i en kvittningsemission, dels vid två tillfällen genomfört utbyte av konvertibla skuldebrev mot nya aktier avseende 176 962 respektive 201 766 aktier. Totalt antal utestående aktier per den 30 september uppgick till 12 199 358 och aktiekapitalet uppgick till 2 439 871,60 kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2018 från CapaVision Ltd. (UK) förvärvat immateriella anläggningstillgångar till ett belopp om 5 124 Tkr. De immateriella anläggningstillgångarna avser patent och patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt annan know-how avseende östrogen som användning som terapi mot torra ögon. Dessa immateriella rättigheter omfattar patent och patentansökningar i USA och Europa. Förvärvet innebär dels skydd mot intrång från eventuella konkurrenter, dels ett ökat ”freedom to operate” för bolaget.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:10, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i april 2018 upprättades ett prospekt som redogör för de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018.

2018-11-13