Bokslutskommuniké 2018

Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2018,1 januari –  31 december 2018

Perioden 1 januari – 31 december 2018

 • Bolagets nettoomsättning för perioden
  uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till
  -13 969 (-19 215) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -1,25 (-2,18) kr.

Perioden 1 oktober – 31 december 2018

 • Bolagets nettoomsättning för perioden
  uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till
  -3 019 (-5 256) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,25 (-0,65) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Redwood Pharma sökte och erhöll nödvändiga regulatoriska godkännanden för att starta den kliniska Fas II-prövningen av RP101 i Ungern och Österrike. Rekryteringen av patienter har inletts.
 • Nya patent för IntelliGel har godkänts i Europa och USA, vilket förstärker den kommersiella potentialen för RP101 och kommande produkter som använder IntelliGel.
 • Redwood Pharma förvärvade immateriella rättigheter samt kliniska och prekliniska data som ökat bolagets ”freedom to operate” och tillfört kunskap avseende RP101.
 • Redwood Pharma genomförde en företrädesemission på 15,6 Mkr före emissionskostnader. Emissionen, som inte var garanterad, tecknades till 126 procent och säkerställde finansieringen av Fas II-prövningen av RP101.
 • För att stärka finansieringen av verksamheten och utvärderingen av nya produkter, ingick bolaget ett avtal om en kreditfacilitet om 15 Mkr med det danska bolaget Formue Nord Markedsneutral A/S (FN). Redwood Pharma avropade under året totalt 5 Mkr med stöd av avtalet. 4 Mkr av dessa konverterades till aktier under året.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Redwood Pharma erhöll sitt tredje och sista nationella godkännande då den tyska läkemedelsmyndigheten gav tillstånd att påbörja den kliniska Fas II-prövningen av RP101.
 • Första patienten började behandlingen av RP101 i den kliniska prövningen.
  Ca 100 patienter ska ingå i prövningen. Patienterna behandlas i en tremånadersperiod.
 • FN konverterade det sedan tidigare utestående konvertibellånet om 1 Mkr till nya aktier. Inga konvertibler utestår därefter.

 

VD har ordet

’’En milstolpe i bolagets historia uppnåddes när vi nyligen kunde meddela att vi har startat den kliniska FasII-prövningen av RP101.

Redwood Pharma fortsätter att utvecklas i positiv riktning. En milstolpe i bolagets historia uppnåddes när vi nyligen kunde meddela att vi har startat den kliniska Fas II-­prövningen av RP101, vår produktkandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. 

Att den kliniska prövningen nu kunnat inledas är resultatet av målinriktat arbete samt många aktiviteter och beslut. Året inleddes med ett rådgivande möte med Läkemedels­verket, vilket hjälpte oss att utforma de regulatoriska strategierna för RP101. Detta medförde att bolaget kunde sammanställa nödvändig dokumentation och inlämning av ansökningar för vår kliniska prövning i Österrike, Tyskland och Ungern.

Erforderliga godkännanden erhölls under den senare delen av hösten och in på det nya året. Dialogen med tillsynsmyndigheterna drog ut lite på tiden, vilket försenat processen med några månader. Ledningen vill därför tacka Redwood Pharmas aktieägare för det stöd som visats under den här perioden.

Något som bidragit med ytterligare värde för bolaget är de nya patent för IntelliGel-plattformen som ­beviljades i USA och EU. Patenten ökar den kommersiella potentialen på två av våra största internationella ­marknader för RP101 och andra produkter som använder sig av IntelliGel. Dessutom har Redwood Pharma förvärvat patent och värdefull data gällande östrogen som användning i terapi mot torra ögon. 

Under året har vi säkrat finansiering till Fas II-prövningen av RP101. Vi hoppas nu kunna accelerera våra ansträngningar att hitta licenstagare av RP101. Vi kommer att intensifiera sökandet efter andra spännande projekt som kan leda till en fortsatt positiv utveckling av verksamheten.

Patienter behandlas nu med RP101 och rekryteringen av ytterligare patienter pågår för fullt. Redwood Pharma kommer att arbeta tillsammans med våra kliniska partners för att säkerställa att den kliniska prövningen blir framgångsrik. Om allt går enligt plan kommer studieresultaten att publiceras senast under första kvartalet 2020.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

 

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader
Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 december 2018. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgår till -13 969 (-19 215) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 oktober – 31 december 2018 uppgår till
-3 019 (-5 256) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 10 694 (7 868) Tkr. Soliditeten uppgick till 76 (31) %. Bolagets eget kapital uppgick till 12 905 (2 832) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari – december 2018 till -16 087 (-15 080) Tkr.

Under perioden 1 oktober – 31 december 2018 har bolaget vid två tillfällen genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev avseende 154 988 respektive 145 528 aktier. Totalt antal utestående aktier per den 31 december uppgår till 12 499 874 och aktiekapitalet uppgår till 2 499 974,80 kronor. 

Investeringar
Bolaget har i mars 2018 från CapaVision Ltd. (UK) förvärvat immateriella anläggningstillgångar till ett belopp om 5 124 Tkr. De immateriella anläggningstillgångarna avser patent och patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt annan know-how avseende östrogen som användning som terapi mot torra ögon. Förvärvet innebär dels skydd mot intrång från eventuella konkurrenter, dels ett ökat ”freedom to operate” för bolaget.

Utdelning
Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i april 2018 upprättades ett prospekt som redogör för de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

 

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019. 

2019-02-13