Uppdatering om finansieringsläget

Pressrelease

Tidigare i veckan publicerade Redwood Pharma en uppdatering om den kliniska Fas II-prövningen av RP101 där bolaget nu har rekryterat ca 80 patienter och närmar sig målet om ca 100 patienter. I samband med detta vill bolaget uppdatera ägarna och marknaden om finansieringsläget.

Genom den företrädesemission som genomfördes under våren 2018 och den konvertibelfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes Bolaget tillräckligt kapital för att slutföra Fas II-prövningen av RP101. Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15 Mkr, har emellertid endast utnyttjats till 5 Mkr till dags dato. Kostnaderna för genomförandet av prövningen följer plan, utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar. 

Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten är mycket väl anpassad till bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för bolaget och dess ägare. 

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna att under hösten 2019 verka för att den resterande delen av konvertibelfaciliteten elimineras eller reduceras. Som ett första steg i denna riktning har Bolaget valt att ta upp ett brygglån på 4,5 Mkr, istället för att utnyttja faciliteten för finansiering av verksamheten fram till att den nya lösningen presenteras.  Styrelsen har ännu inte fastställt former eller villkor för denna transaktion, men kommer att prioritera en lösning där bolagets kapitalbehov säkras på ett sätt som ska vara attraktivt också för bolagets ägare.

Avslutningsvis skall understrykas att finansiellt oförändrade förutsättningar råder tillsvidare. Styrelsen gör bedömningen att förutsättningarna för en finansiell omstrukturering enligt ovan är goda och kommer att presentera närmare information under hösten. 

Om RP101

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket bolaget utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker i två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången att användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera antalet doseringstillfällen samt förbättra följsamheten. Redwood Pharma genomför nu en klinisk Fas II-prövning i Europa.

Marknaden för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 har möjlighet att bli den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kan komma snabbare till marknaden, ha mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD Redwood Pharma AB (publ.), Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2019-06-19