Redwood Pharma AB: Delårsrapport januari – september 2019

REDWOOD PHARMA AB (PUBL)

Spotlight Stock Market: REDW

redwoodpharma.se

Läs delårsrapporten

 

Perioden 1 januari – 30 september 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11 679 (-10 949) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,94 (-1,05) kr.

 

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 053 (-3 785) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,34 (-0,31) kr.

 

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Sista patienten rekryterades i den kliniska Fas II-prövningen med RP101.
  • Redwood Pharma genomförde en företrädesemission som blev tecknad till 591 procent. Bolaget tog in 11,5 Mkr före emissionskostnader, där merparten ersatte kreditfaciliteten från Formue Nord.

 

Väsentliga händelser finns att redogöra för efter rapportperiodens utgång.

  • Sista patienten färdigbehandlad i den kliniska Fas II-prövningen av RP101.
  • Bolaget genomförde en riktad emission på 3 Mkr för kvittning av brygglån från två privata investerare. Brygglånet från Formue Nord på 1,5 Mkr betalades tillbaka i kontanter.

 

 

VD har ordet

Det gläder mig att vi nyligen kunnat meddela att Redwood Pharma närmar sig slutet av den kliniska Fas II-prövningen av vår läkemedelskandidat RP101. När den sista patienten nu är färdigbehandlad kan vi börja sammanställa data, säkerställa dess integritet och analysera resultaten. På så sätt utvärderas säkerheten och effekten av RP101. Ledningens målsättning är att publicera topline-resultat under första kvartalet 2020.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka de patienter och kliniker som deltog i prövningen. Deras medverkan bidrar till utvecklingen av nya behandlingar av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Min förhoppning är att vi i förlängningen kan skapa ett nytt läkemedel som hjälper miljoner drabbade världen över.

I september avslutades en företrädesemission som övertecknades kraftigt trots att den inte var garanterad. Intresset överträffade ledningens förväntningar och vi är tacksamma för det förtroende som gamla och nya aktieägare visade. Vi gjorde också en mindre riktad emission i syfte att återbetala brygglån. Tillsammans har dessa åtgärder gjort det möjligt för oss att ersätta den tidigare kreditfaciliteten. Vi går nu in i 2020 med en stärkt finansiell ställning.

Jag kan lova att nästa halvår kommer att bli minst lika spännande för Redwood Pharma och våra aktieägare. Vi kommer lära oss mer om RP101 och dess terapeutiska effekter, men också om IntelliGels potential för att kontrollera leveransen av medicin till framsidan av ögat. Förhoppningen är att vi nu ska kunna vidareutveckla RP101 med hjälp av en kommersiell partner. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta den rätta partnern som kan lansera RP101 på marknaden.

För att säkerställa en ökad värdeutveckling i företaget fortsätter vi också löpande att utvärdera nya produkter som kan passa i vår portfölj.

Jag ser fram emot vår nästa uppdatering.

 

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

 

 

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

 

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

 

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

 

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 3,1 miljarder.

 

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

 

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

 

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

 

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet upphör.

 

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 september 2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2019 uppgår till -11 679 (-10 949) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli – 30 september 2019 uppgår till -4 053 (-3 785) Tkr.

 

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 14 140 (11 998) Tkr. Soliditeten uppgick till 78 (73) %. Bolagets eget kapital uppgick till 16 025 (13 924) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10 598 (-12 786) Tkr.

 

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev avseende 184 636 aktier. Totalt antal utestående aktier per den 30 september uppgår till 12 684 510 och aktiekapitalet uppgår till 2 536 902 kronor.

 

I september 2019 har beslut tagits om en kvittningsemission som innebär att aktiekapitalet ökade med 85 724 kronor och 428 620 nya aktier registrerades i oktober 2019. Dessutom har en företrädesemission tecknats och likvida medel har inbetalats i september. De nya aktierna registrerades också i oktober och antalet nya aktier uppgick till 1 585 563 stycken. Aktiekapitalet för dessa aktier uppgår till 317 112,60 kronor. Efter emissionerna uppgår antalet aktier till 14 698 693 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 939 738,60 kronor.

 

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2019 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:10, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i oktober 2019 upprättades ett memorandum som redogör för de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Memorandumet finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

 

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2018-01-01              8 825 327

Kvittningsemission i mars                       525 000

Nyemission registrerad i maj                  2 337 581

Nyemission registrerad i juli                  132 722

Aktieteckning utbyte i juli                       176 962

Aktieteckning utbyte i september          201 766

Aktieteckning utbyte i oktober               154 988

Aktieteckning utbyte i november           145 528

Utgående antal 2018-12-31 12         12 499 874

Aktieteckning utbyte i januari                 184 636

Utgående antal 2019-09-30             12 684 510

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019.

 

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2019-11-19