Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma AB

Aktieägarna i Redwood Pharma AB (publ), org.nr 556885–1280, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 16.00 i lokal V11, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm.

Bilagor

Kallelse
Fullmakt
 

Anmälan m.m.

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 5 maj 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. 

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast onsdagen den 6 maj 2020. Anmälan sker skriftligen med post till Redwood Pharma AB, Att: Martin Vidaeus, Ringvägen 100E, 9 vån, 118 60 Stockholm eller per e-post till martin.vidaeus@redwoodpharma.com. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls. 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress. 
 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om:
  • a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  • b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  • c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission
 13. Stämmans avslutande
   

Förslag till beslut

Punkterna 9 – 10 Fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande minst elva procent av samtliga aktier föreslår att arvode skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Förslaget innebär oförändrade arvoden i förhållande till innevarande år. Samma aktieägare föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Mattsson (ordförande), Ingrid Atteryd Heiman, Mats Lidgard, Hans Ageland och Martin Vidaeus. Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Rasmus Mandel, Finnhammars Revisionsbyrå. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.  

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget. 
 

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 698 693.  

Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till martin.vidaeus@redwoodpharma.se eller per post till Redwood Pharma AB, Ringvägen 100E, 9 vån, 118 60 Stockholm.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast måndagen den 20 april 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.redwoodpharma.se.
 

Stockholm i april 2020

Redwood Pharma AB (publ)

Styrelsen

2020-04-08