Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2020

Ladda ner delårsrapporten
 

SPOTLIGHT STOCK MARKET: REDW REDWOODPHARMA.SE

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport 

januari – mars 2020
 

Perioden 1 januari – 31 mars 2020

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 432 (-3 296) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,30 (-0,26) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Redwood Pharma rapporterade att RP101 visar signifikanta förbättringar av såväl objektiva som subjektiva effektmått i bolagets Fas II-prövning hos kvinnor efter klimakteriet med måttliga till svåra besvär av kroniskt torra ögon. 
  • Det kinesiska patentverket CNIPA har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC.
  • En ny patentansökan avseende användandet av IntelliGel för behandling av Dry Eye Disease (DED) lämnades in. 

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD har ordet

’’RP101 visade sig i prövningen öka tårvätskeproduktionen med över 150 procent’’

Med stor tillfredsställelse startade vi det nya decenniet med att publicera framgångsrika resultat av den kliniska Fas II-prövningen av RP101, vår läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. RP101 visade säkerhet och effekt i både objektiva och subjektiva mätpunkter, vilket ger gott stöd för vidareutveckling av vår nya och viktiga läkemedelskandidat.

RP101 visade sig i prövningen öka tårvätskeproduktionen med mer än 150 procent och förbättringar påvisades även i de övriga objektiva parametrarna som mättes samt även i flertalet av de subjektiva mätparametrarna. Förbättringen var signifikant i ett antal sådana parametrar, såsom rinnande och tårade ögon samt gruskänsla.  Resultaten bekräftar data från Nascent Pharmaceuticals från två tidigare Fas II-prövningar och konfirmerar effekten av östrogen applicerat topikalt (applicering av läkemedlet på ögats främre yta) för behandling av torra ögon. RP101, som kombinerar en östrogenanalog med IntelliGel, en exklusiv bärare och hydrogel, är nu redo för vidareutveckling och eventuell kommersialisering. Intressant nog visade IntelliGel ensamt också positiva effekter på vissa mätpunkter och symtom på torra ögon. En tänkbar utveckling av IntelliGel som en egen produkt skulle därför, vid mildare former av sjukdom, kunna riktas till en bredare målgrupp.

Redwood Pharma står starkt idag som ett resultat av smart produktutveckling och användning av kapital. Genom rätt värdeskapande aktiviteter har vi nått den punkt där den kommersiella potentialen i RP101 och IntelliGel-plattformen bekräftats.

Redwood Pharma är i stort sett opåverkat av COVID-19 pandemin som nu har stor global påverkan på många företag och forskningsprojekt. Vi hade lyckligtvis hunnit slutföra vår prövning och publicerat positiva topline Fas II-resultat för RP101 innan den nuvarande COVID-19-pandemin spreds över världen. Med relativt liten exponering för aktuella makroekonomiska risker kan Redwood Pharmas ledning, styrelse och rådgivare nu fokusera på fortsatt värdebyggande.

De uppnådda resultaten av det arbete som gjorts på Redwood Pharma är en konsekvens av ett välfungerande och dedikerat lagarbete. Jag vill därför rikta ett särskilt tack till företagets ledning, våra vetenskapliga och medicinska rådgivare samt våra strategiska partners, som alla har gjort ett utmärkt jobb.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar tidig klinisk utveckling. 

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter bolaget ska hitta en kommersiell partner för att maximera värdet av RP101.

Affärs/Intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsbolag kan bolaget komma att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Redwood Pharma är dock inte främmande för andra avtalsformer för att maximera värdet i bolaget.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2020. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2020 uppgår till -4 432 (-3 296) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 3 982 (6 505) Tkr. Soliditeten uppgick till 76 (83) %. Bolagets eget kapital uppgick till 7 719 (10 608) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4 180 (-4 190) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 mars 2020 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2019 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01                     12 499 874

Aktieteckning utbyte i januari                  184 636

Nyemission registrerad i oktober            2 014 183

Utgående antal 2019-12-31                    14 698 693

Utgående antal 2020-03-31                    14 698 693

Stockholm den 11 maj 2020

[plats för underskrifter]

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information: 

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020.

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-05-11