Redwood Pharma säkrar bryggfinansiering och delar ut teckningsoptioner

Styrelsen för Redwood Pharma AB beslutade idag den 18 juni 2020 att ta upp ett brygglån på sammanlagt 4,5 MSEK. Samtidigt ger bolaget vederlagsfritt ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 5 – 16 oktober 2020. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod om 15 handelsdagar.

Bolaget förstärker på detta sätt sin position och uthållighet i pågående diskussioner med framtida partners. Vidare möjliggörs värdehöjande utvecklingsarbete inför en kommande fas III-prövning.

Brygglånet

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood” eller ”Bolaget”) lånar 4,5 MSEK från den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”). Lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2020. En uppläggningskostnad för lånet kommer att erläggas genom utgivande av 81 818 teckningsoptioner till Formue Nord på de villkor som anges nedan. Vidare kommer lånet att löpa med en räntesats om 1% per månad att erläggas kontant i samband med betalning av kapitalbeloppet.

Teckningsoptioner

Bolaget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2020, beslutat att ge ut ytterligare sammanlagt 937 025 teckningsoptioner vederlagsfritt till befintliga aktieägare som äger aktier på avstämningsdagen. Avstämningsdagen kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket. För varje helt sextontal (16) aktier erhålls en (1) teckningsoption. 

Varje teckningsoption berättigar, under perioden den 5 – 16 oktober 2020, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Redwoods aktie under perioden den 10 – 30 september 2020, dock högst 14,65 kr.

Det belopp som Redwood kommer att tillföras vid teckning av optionerna är således avhängigt utvecklingen på Redwood-aktien. Vid full teckning av teckningsoptionerna kommer Redwood att tillföras upp till ca 14,9 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till ca 600 TSEK. 

Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning av samtliga teckningsoptioner att öka med 203 768,60 kr från 2 998 481,80 kr till 3 202 250,40 kr. Antalet aktier ökar i så fall med 1 018 843 stycken från 14 992 409 till 16 011 252 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 6,36% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Redwood har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att utdelningen har genomförts.

VDs kommentar

”När vi nu närmar oss den slutliga analysen av topline-resultaten från vår kliniska prövning är ledningen fortsatt mycket nöjd med dessa och den potential som RP101 visar. Vi har nu tagit fram detaljerade planer för nästa steg i arbetet med att ta produkten genom fas III. Vi fortsätter att vara i aktiva diskussioner med ett antal internationella läkemedelsföretag angående deltagande i nästa fas av utvecklingsprogrammet i syfte att realisera och maximera värdet på RP101. I ljuset av de utmaningar som COVID-19 pandemin för med sig kommer de transaktioner som vi offentliggör idag ge bolaget möjlighet att fortsätta visst värdehöjande utvecklingsarbete samt ge tid och flexibilitet att säkra en så bra överenskommelse som möjligt för våra aktieägare, helst i form av ett licens- eller samutvecklingsavtal. Tillsammans med Redwood Pharmas övriga ledning avser jag se till att allt detta blir verklighet” säger VD Martin Vidaeus.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-06-18