Delårsrapport januari–juni 2020

SPOTLIGHT STOCK MARKET: REDW REDWOODPHARMA.SE

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport

januari – juni 2020

Perioden 1 januari – 30 juni 2020

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 026 (-7 625) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var
  • -0,54 (-0,60) kr

Perioden 1 april – 30 juni 2020

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 594 (-4 329) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,24 (-0,34) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I samband med konvertibelemissioner under perioden juli 2018 – januari 2019 gav Redwood Pharma ut 287 958 teckningsoptioner. Innehavararen av teckningsoptionerna utnyttjade samtliga dessa för teckning av 293 716 nya aktier. Redwood Pharma tillfördes därigenom ca 2,1 Mkr.
  • Bolaget tog upp ett brygglån från Formue Nord Markedsneutral A/S på 4,5 MSEK och gav ut 937 025 teckningsoptioner (TO3) till befintliga aktieägare. Vidare gavs 81 818 optioner av serie TO3 ut till Formue Nord.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Ett nytt patent för exklusiv användning av östrogener vid behandling av ögontorrhet beviljades i USA. Det nya patentet kommer att komplettera det befintliga patentskyddet för RP101, vilket inkluderar användning av IntelliGel i USA. Därmed kommer Redwood Pharmas östrogenbehandling vara väl skyddad, genom exklusivitet både för användning av den aktiva substansen och för drug delivery-systemet

VD har ordet

”RP101 har fått utökat patentskydd på den största globala marknaden för torra ögonterapier”

Efter publicering av framgångsrika resultat från den kliniska Fas II-prövningen med RP101, vår läkemedelskandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet, går vi nu vidare med både affärsdiskussioner samt utvecklingsarbete för att effektivt underlätta och driva projektet mot den avslutande fasen av kliniska tester. Behandling av torra ögon fortsätter att vara en spännande affärsmöjlighet och Redwood Pharma befinner sig i diskussioner med potentiella partners för RP101. Som en följd av de spännande resultaten i studien genomför bolaget nu även en utvärdering av möjligheterna att ytterligare bredda portföljen mot torra ögon med en produkt riktad till både män och kvinnor med en lindrigare form av sjukdomen.

Med en åldrande befolkning och tillkomsten av nya behandlingar förväntas den globala marknaden gällande torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED, växa med ca 4,3% årligen till över 8 miljarder USD 2030 (TMR 2020). Existerande terapier som cyklosporin och Iifitegrast behandlar enbart inflammation i samband med torra ögon, vilket inte räcker för att tillgodose behoven hos en mycket diversifierad patientmålgrupp. Studier visar att över 60% av patienter med DED avbryter behandlingen inom 12 månader efter behandlingsstart1. Idag diagnostiseras över 16 miljoner amerikaner med DED, men endast 2 miljoner får behandling2. Den kommersiella potentialen har aldrig varit större.

Prevalensen av DED har visat sig vara dubbelt så hög för kvinnor än för män och mer än tre gånger högre för individer över 50 år3. Det är välkänt att DED kan orsakas eller förvärras av en mängd biologiska orsaker, inklusive hormonella förändringar för kvinnor i klimakteriet. RP101 erbjuder en ny behandlingsväg genom att använda en låg dos östrogenanalog för att återställa den naturliga tårfilmen. Östrogen är naturligt förekommande i kroppen (särskilt hos kvinnor). Resultaten från den kliniska Fas II-prövningen med RP101 visar på både effektivitet och säkerhet av östrogen applicerat topikalt för att lindra både tecken och symptom på DED hos kvinnor efter klimakteriet, den enskilt största målgruppen på den globala marknaden.

RP101 är nu redo att fortsätta in i nästa utvecklingsfas. För att påbörja kliniska Fas III-prövningar krävs bl.a. prekliniska långtidsstudier avseende toxikologi, kliniska tester av kompabilitet med kontaktlinser samt produktion av testmaterial för dessa tester och studier. Vi förbereder oss nu aktivt för detta.

Framtiden för RP101 och dess kommersiella potential ser allt ljusare ut. Redwood Pharma fick nyligen bekräftat att det amerikanska patentverket, USPTO, kommer att bevilja utökat patentskydd för terapeutisk användning av östrogen för behandling av DED i USA. Detta innebär att RP101 får ytterligare patentskydd på den största globala marknaden för torra ögonterapier. Redwood Pharma och framtida partners kommer nu ha ett brett skydd på marknaden för både exklusiv användning av den aktiva substansen och av drug delivery-plattformen.

Jag vill tacka våra aktieägare för deras fortsatta stöd och ser fram emot att rapportera mer spännande nyheter under de kommande månaderna.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

[1] White D., et.al. “Real-World Treatment Patterns of Cyclosporine Ophthalmic Emulsion and Lifitegrast Ophthalmic Solution Among Patients with Dry Eye”. Clinical Ophthalmology 2019:13 2285-2292.

[2] Farrand K.F., et. Al. “Prevalence of Diagnosed Dry Eye Disease in the United States Among Adults Aged 18 Years and Older”. Am J Ophthalmol 2017 Oct;182:90-98

[3] Ibid.

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på tidig klinisk utveckling.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter bolaget ska hitta en kommersiell partner för att maximera värdet av RP101.

Affärs/Intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsbolag kan bolaget komma att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Redwood Pharma är dock inte främmande för andra avtalsformer för att maximera värdet i bolaget.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 juni 2020. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2020 uppgår till -8 026 (-7 625) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 april – 30 juni 2020 uppgår till -3 594 (-4 329) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2020 till 6 345 (4 726) Tkr. Soliditeten uppgick till 48 (55) %. Bolagets eget kapital uppgick till 6 287 (6 280) Tkr.

Under maj månad har tidigare utgivna teckningsoptioner utnyttjas vilket har inneburit en nyteckning av sammanlagt 293 716 aktier. Bolaget har därigenom tillförts ca 2,1 Mkr.

Bolaget har under juni månad beslutat att ge ut ytterligare sammanlagt 937 025 teckningsoptioner vederlagsfritt till befintliga aktieägare. För varje helt sextontal (16) aktier erhölls en (1) teckningsoption av serie TO3. Varje sådan teckningsoption berättigar, under perioden den 5 – 16 oktober 2020, till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 % av det volymvägda genomsnittspriset i Redwoods aktie under perioden den 10 – 30 september 2020, dock högst 14,65 kr.

Bolaget har tillförts 4 500 Tkr via ett brygglån i juni månad. Lånet förfaller till betalning den 31 oktober 2020. En uppläggningskostnad för lånet har medfört att bolaget utgivit ytterligare 81 818 teckningsoptioner av serie TO3 till Formue Nord Markedsneutral A/S.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 980 (-6 968) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 juni 2020 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2019 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01                     12 499 874

Aktieteckning utbyte i januari                  184 636

Nyemission registrerad i oktober            2 014 183

Utgående antal 2019-12-31                    14 698 693

Aktieteckning utbyte i juni 293 716

Utgående antal 2020-06-30                    14 992 409

Stockholm den 28 augusti 2020

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-08-28