Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Redwood Pharma (TO3)

Den 16 oktober 2020 avslutades nyttjandeperioden för Redwood Pharma AB teckningsoptioner, TO3. Totalt nyttjades 866 654 optioner, motsvarande 85,07 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 8,1 MSEK före emissionskostnader på ca 100 TSEK. 

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna kommer 866 654 nya aktier att ges ut. Det nya antalet aktier blir därmed 15 859 063 stycken, vilket ger en utspädningseffekt om ca 5,5 %. Det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 171 812,6 SEK.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca 2 veckor.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020.

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-10-20