Redwood Pharma offentliggör avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under våren 2021. 

Redwood Pharma, verksamt inom läkemedelsutveckling inom oftalmologi, listades på Spotlight Stock Market i juni 2016 och har sedan dess genomgått en stark verksamhetsutveckling genom den fortsatta valideringen av den ursprungliga läkemedelskandidaten RP101 samt genom breddandet av portföljen genom produktkandidaten RP501. Under 2020 meddelades kliniska resultat i fas II-prövning avseende RP101, varvid det konstaterades att RP101 visar effekt och säkerhet hos patienter som lider av kroniskt torra ögon. Studieresultaten låg även till grund för start av RP501-programmet. Bolaget står inför fortsatta kliniska studier och på sikt kommersialisering av Bolagets produktkandidater. 

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget samt inverka positivt på Bolagets relationer med kommersiella partners. Listbyte är därmed ett naturligt led i Bolagets framtida utveckling och bedöms vara värdeskapande för Redwood Pharmas aktieägare. 

”Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke. En listning vid Nasdaq First North Growth Market är en kvalitetsstämpel och kommer att skapa bättre förutsättningar för ökad synlighet på aktiemarknaden och ökat intresse från såväl industrin som institutionella investerare”, säger Gunnar Mattsson, styrelseordförande Redwood Pharma.

Bolaget har initierat en listbytesprocess och avser att lämna ytterligare information kring detta under våren.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-01-18