Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK genom kraftigt övertecknad företrädesemission

Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 8 februari 2021. Intresset för Företrädesemissionen var stort med en teckning på 146,5 procent, varav 67,7 procent med stöd av teckningsrätter. Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer Bolagets fortsatta verksamhetsutveckling inom oftalmologi.

Teckningsperioden i Redwood Pharmas nyemission av aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare avslutades den 8 februari 2021. Nyemissionen tecknades till totalt 146,5 procent, varav 67,7 procent med stöd av teckningsrätter och 78,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed kraftigt övertecknad och Redwood Pharma tillförs cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,8 MSEK, vilket finansierar fortsatt validering och utveckling av Bolagets produkter för behandling av ögontorrhet.

Det stora intresset att delta i nyemissionen, från såväl befintliga aktieägare som nya investerare, är väldigt glädjande och återspeglar vår egen framtidstro på Redwood Pharma. Med en stärkt kapitalstruktur fortsätter vi arbeta för att tillvarata bolagets affärsmöjligheter och nå kommersialiserbara produkter för behandling av kronisk ögontorrhet”, säger Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma.

Besked om tilldelning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier skall betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 975 941,60 SEK till sammanlagt 4 147 754,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 4 879 708 till sammanlagt 20 738 771. 

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske senast under vecka 9, 2021.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-02-11