Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se

Perioden 1 januari – 30 september 2022

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 136 (-16 883) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,39 (-0,51) kr.

Perioden 1 juli – 30 september 2022

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 028 (-5 967) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,15 (-0,29) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) beslutade att genomföra en emission av units om cirka 33,2 MSEK (före emissionskostnader) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer hållas den 25 oktober 2022. Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 39,2 procent genom teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier, avser bland annat att finansiera regulatoriskt arbete för att erhålla CE-märkning av RP501 samt uppskalning av kommersiell- och GMP produktion av produkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen skulle Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK (före emissionskostnader). Teckning av units ska ske mellan den 3–17 november 2022. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Redwood Pharma höll i en extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 för att förbereda för den kommande företrädesemissionen. Utfallet av den extra stämman publicerades av bolaget genom en kommuniké.

VD har ordet

”Vårt fokus nu ligger på RP501 som utvecklas som en medicinteknisk produkt riktad mot en bred användargrupp: kvinnor och män i alla åldrar, inklusive kontaktlinsbärare.”

Vi har under året fortsatt arbetat aktivt för att så snart som möjligt kunna erhålla CE-märkning och därmed försäljningsgodkännande för vår nya medicintekniska egenvårdsprodukt – RP501. Den kliniska studie som vi startade tidigare i år går enligt plan och väntas generera resultat under första halvåret 2023. Resultaten kommer att ligga till grund för en ansökan om CE-märkning som i sin tur öppnar för att lansera produkten på marknaden. Under kvartalet annonserade vi en företrädesemission som kommer ge resurser för en snabb och effektiv väg fram till godkänd CE-märkning samt anpassning av produktionen inför marknadslansering. Teckningstiden pågår mellan den 3–17 november. 

Över 300 miljoner människor världen över lider i dag av ögontorrhet, men någon behandling som kan återskapa ögats normala tårfunktion finns ännu inte tillgänglig på marknaden. Oftast används tårersättningsmedel som i de flesta fall är baserade på en saltlösning. Dessa preparat ger endast kortvarig symptomlindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger per dygn. På Redwood Pharma utvecklar vi nästa generations behandlingar av ögontorrhet baserat på den innovativa, högteknologiska formuleringen IntelliGel som på ett unikt sätt kombinerar polymerer och vatten. När IntelliGel droppas i ögat har formuleringen konsistens som en vattendroppe, men i kontakt med ögat omvandlas den till en viskös, skyddande och smörjande hinna. Det gör att lösningen stannar kvar i ögat under en längre tid. Viskositeten i formuleringen anpassar sig också när användaren blinkar eller rör på ögonen, vilket bidrar till en behaglig känsla. 

Vårt fokus nu ligger på RP501 som utvecklas som en medicinteknisk produkt riktad mot en bred användargrupp: kvinnor och män i alla åldrar, inklusive kontaktlinsbärare. Ögontorrhet som uppstår vid användning av kontaktlinser är ett vanligt problem och gör att linserna skaver och inte är behagliga att bära. Eftersom kontaktlinsen placeras på hornhinnans tårfilm är det viktigt att ögats tårfunktion är i balans och där ser vi att RP501 har god möjlighet att fylla ett stort behov. 

Den pågående kliniska studien som omfattar 60 patienter kommer utgöra en viktig del av underlaget för en kommande ansökan om CE-märkning. Parallellt genomför vi flera marknadsförberedande aktiviteter. Vi utvärderar olika pilotmarknader, varumärket är under utveckling tillsammans med en specialiserad reklambyrå och vi arbetar för fullt tillsammans med vår kontraktstillverkare för att kostnadseffektivt skala upp produktionen. 

RP501 kan också vara en kraftfull drivkraft och öka intresset för vårt andra projekt, RP101 – en läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av ögontorrhet hos kvinnor som genomgått klimakteriet. I RP101 kombineras IntelliGel med en östrogenanalog som bidrar till en ökad produktion av tårvätska. Baserat på resultaten från vår kliniska fas II-studie med RP101 utvärderar vi nu möjligheter till samarbeten med större läkemedelsbolag. IntelliGel har dessutom potential att användas som bärare av andra aktiva substanser, vilket öppnar möjligheter att utveckla behandlingar av fler ögonsjukdomar som orsakas av brist på vissa kroppsegna ämnen. 

Marknaden för behandlingar av ögontorrhet är redan stor och förväntas bli ännu större, bland annat till följd av en växande och åldrande befolkning samt ökad användning av datorskärmar. Försäljningen av ögonläkemedel mot torra ögon uppgick 2019 till 3,1 miljarder dollar och väntas växa ytterligare, till 5,8 miljarder dollar 2030. Under samma period väntas försäljningen av tårersättningsmedel öka från 2,2 miljarder dollar till 2,9 miljarder dollar, enligt en marknadsundersökning av Transparency Market Research. Det finns en stor efterfrågan på marknaden efter nya produkter som inte bara erbjuder symptomlindring utan som även behandlar den bakomliggande ögontorrhetsproblematiken såväl från patienter som från potentiella samarbetspartners i den internationella läkemedels- och medicinteknikindustrin.

Martin Vidaeus, Verkställande direktör

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma utvecklar innovativa behandlingar mot torra ögon (Dry Eye Disease, DED). Bolaget har två program baserade på drug delivery-plattformen IntelliGel för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas som en egenvårdsprodukt för behandling av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos längst fram i ögat.

RP501: En medicinteknisk behandling för tillfällig lindring av mild ögontorrhet

Med bland annat en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter lider människor mer och mer av tillfällig ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden som lågteknologiska tårersättningsmedel användas flera gånger om dagen, i vissa fall fler än 10 gånger för att få effekt, har RP501 i en klinisk prövning visat att två behandlingar per dag är tillräckligt för att lindra symptomen. RP501 testas nu i en klinisk prövning för att utvärdera produktens säkerhet, tolerabilitet och effekt i både män och kvinnor över 18 år, med och utan kontaktlinser.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en östrogenbaserad lokal lågdosbehandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms ha potential för att bli den första hormonbehandlingen av ögontorrhet för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska.  

Storleken på den globala marknaden för torra ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden (2019) för DED uppskattas till 5,3 miljarder USD och beräknas växa till 8,7 miljarder USD år 2030[1].

Drug delivery-plattformen IntelliGel™

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda till färre administrationstillfällen. Bolaget ser en potential i att plattformen kan skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel kan omformuleras, doseras mer effektivt och öka bekvämligheten och säkerheten för patienten.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden för bolagets produkter förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva behandlingar som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa problem finns för närvarande inte. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig dock mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling och innovation förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av behandlingsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, marknadsföring, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål / Intäktsmodell

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att sedan lansera i egen regi eller med kommersiella partners i utvalda geografier. Därefter kan Redwood generera intäkter genom försäljning och andra möjliga regionala licensarrangemang. 

Bolaget arbetar nu vidare med RP501 i dialog potentiella industriella och finansiella partners för att kunna ta vidare programmet genom fortsatt klinisk utveckling och mot marknadsgodkännande. Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag kan bolaget få betalningar för uppnådda milstolpar och genom framtida royalties.

[1] Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2020-2030, Transparency Market Research

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 september 2022. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2022 uppgår till -8 136 (-16 883) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli – 30 september 2022 uppgår till -3 028 (-5 967) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 1 880 (17 811) Tkr. Soliditeten uppgick till 89 (73) %. Bolagets eget kapital uppgick till 7 758 (17 543) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12 631 (-16 501) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2022 investerat 282 Tkr avseende Patentkostnader.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i februari 2021 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2021-01-0115 859 063
Nyemission i februari4 879 708
Utgående antal 2021-12-3120 738 771
Utgående antal 2022-09-3020 738 771

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information: 

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Styrelsen i Redwood Pharma AB
Stockholm den 31 oktober 2022

Björn Larsson Ordförande
Martin Vidaeus VD, ledamot
Ingrid Atteryd-Heiman, ledamot
Göran Eckerwall, ledamot

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 202215 feb 2023
Delårsrapport jan–mar 20239 maj 2023
Årsstämma 20239 maj 2023

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, REDW, (SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-10-31