Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 31 oktober 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.redwoodpharma.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer ett VD-brev att sändas per post till Redwood Pharmas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 november 2022
  • En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1
  • Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
  • Handel med uniträtterna sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 november – 14 november 2022
  • Teckning av units sker under perioden 3 november – 17 november 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 39,2 procent genom teckningsförbindelse från Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus samt externa emissionsgarantier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 33,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,1 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-10-31