Inledning av teckningsperiod i Redwood Pharmas företrädesemission

Idag, den 3 november 2022, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemissionen av units om cirka 33,2 MSEK i Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) och pågår fram till och med torsdag den 17 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med idag, den 3 november 2022, till och med måndagen den 14 november 2022.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesemissionen omfattar högst 165 910 168 aktier och 41 477 542 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie, och innebär att Redwood Pharma som högst kan tillföras cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1.  

Företrädesemissionen är säkerställd till 39,2 procent genom teckningsförbindelse från Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus samt externa emissionsgarantier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 33,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,1 MSEK.

Tidplan för Företrädesemissionen

3 – 14 november 2022Handel med uniträtter vid Nasdaq First North GM
3 – 17 november 2022Teckningsperiod
22 november 2022Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
3 november – omkring vecka 49Handel med betald tecknad unit (BTU)

En (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 22 februari – 8 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Detta innebär att Redwood Pharma, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK.

Prospekt, anmälningssedlar och tillhörande information finns tillgängliga på Bolagets hemsida: https://redwoodpharma.se/foretradesemission/

För ytterligare information kontakta:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-11-03