Utnyttjandeperiod 22 februari – 8 mars 2023 för teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4)

Idag, den 22 februari 2023, informerar Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) om att utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (”TO4”) löper under perioden 22 februari – 8 mars 2023.  En (1) TO4 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie.

Under november 2022 genomförde Redwood Pharma en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje (1) unit bestod av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4). Teckningskursen uppgick till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. TO4 gavs ut vederlagsfritt i samband med Företrädesemissionen där varje (1) TO4 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,5 procent och antalet TO4 som emitterades uppgick till 18 866 116. Bolaget beslutade även om en riktad emission av units till garanter i samband med Företrädesemissionen, varvid ytterligare 1 160 000 TO4 emitterades. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO4 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 026 116 och aktiekapitalet med 1 001 305,80 SEK, samt kommer Bolaget tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader.

Villkor i sammandrag för Teckningsoptioner 2022/2023:1 (TO4)

Utnyttjandeperiod: 22 februari – 8 mars 2023

Teckningsvillkor: En (1) TO4 ger rätt att teckna en (1) aktie till 0,20 SEK

Emissionsvolym: Högst ca 4,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning

Fullständiga villkor för TO4 framgår i det prospekt som Redwood Pharma publicerade den 31 oktober 2022. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars TO4 är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja Teckningsoptionerna. 

Direktregistrerade innehav/VP-konto

Innehavare vars TO4 är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Redwood Pharmas hemsida (www.redwoodpharma.se), eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-02-22