Utfall av utnyttjandeperiod för Redwood Pharmas teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4)

Utnyttjandeperioden avseende de teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (”TO4” eller ”Teckningsoptioner”) som Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med en företrädesemission av units under november 2022 (”Företrädesemissionen”) är nu genomförd. Redwood Pharma tillförs cirka 0,92 MSEK före emissionskostnader genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Under november 2022 genomförde Redwood Pharma en företrädesemission av units. Varje (1) unit bestod av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 (TO4). Teckningskursen uppgick till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. TO4 gavs ut vederlagsfritt i samband med Företrädesemissionen där varje (1) TO4 medförde rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,5 procent och antalet TO4 som emitterades uppgick till 18 866 116. Bolaget beslutade även om en riktad emission av units till garanter i samband med Företrädesemissionen, varvid ytterligare 1 160 000 TO4 emitterades.

Den 8 mars 2023 avslutades utnyttjandeperioden för TO4. Totalt utnyttjades 4 607 767 Teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 23,0 procent av samtliga utestående Teckningsoptioner, för teckning av lika många aktier i Redwood Pharma till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Genom Teckningsoptionerna tillförs Redwood Pharma därmed cirka 0,92 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Redwood Pharma med 4 607 767 aktier, från 100 843 235 till 105 451 002 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner uppgår till cirka 4,37 procent. Aktiekapitalet ökar med 230 388,35 SEK från 5 042 161,75 till 5 272 550,10 SEK.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2023-03-09