Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–mars 2023

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se

Perioden 1 januari – 31 mars 2023

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 981 (-1 969) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,04 (-0,09) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Bolaget genomförde under januari månad en kvittningsemission motsvarande ett belopp om 928 000 kronor till ett antal garanter under den senaste företrädesemissionen. Redwood Pharma tillfördes 921 553 kronor i samband med inlösen av teckningsoptionen TO4. 
  • Redwood Pharma genomförde ytterligare förberedelser inför produktionsuppskalningen av bolagets medicintekniska produkt RP501. Som en del av förberedelserna har Redwood Pharma investerat i utrustning hos bolagets tillverkningspartner.
  • Bolaget avslutade rekryteringen och den sista personen har inkluderats i den kliniska studien för RP501, bolagets medicintekniska egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Top line-resultaten från studien förväntas kunna presenteras i slutet av det andra kvartalet 2023.

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD har ordet

“Inom kort väntas RP501 studieresultaten, som kommer att vara en viktig del av ansökan om CE-märkning.”

Redwood Pharma har tagit flera viktiga steg framåt under inledningen av 2023. Samtidigt som vi kommit längre i förberedelserna inför uppskalningen av produktionen har patientrekryteringen slutförts i den kliniska studien av RP501 – vår medicintekniska egenvårdsprodukt för behandling av ögontorrhet. Inom kort väntas studieresultaten, som kommer att vara en viktig del av ansökan om CE-märkning.

I mitten av mars rekryterades den sista patienten i den kliniska studien av RP501 och totalt har 64 personer inkluderats och delats upp i två grupper – patienter utan och med kontaktlinser. Rekryteringen av patienter till studien har gått enligt plan och top-line resultaten från studien väntas kunna presenteras under slutet av andra kvartalet. Studien utvärderar primärt säkerheten och tolerabiliteten vid användning av RP501 av personer som lider av ögontorrhet, inklusive kontaktlinsbärare. Utöver säkerhet och tolerabilitet utvärderar studien även flera effektmått och användarvänligheten för RP501. Resultaten kommer att ligga till grund för vilka produktegenskaper vi kommer att lyfta fram i vår ansökan om CE-märkning och under den framtida kommersialiseringen.

Inför storskalig produktionen av RP501 har vi under kvartalet gjort viktiga investeringar för att skala upp och anpassa tillverkningsprocessen enligt den internationella kvalitetsstandarden GMP (Good Manufacturing Practices). Arbetet görs hos vår tillverkningspartner Rommelag/Maropack, som är en mycket erfaren kontraktstillverkare. Målet är att validera den storskaliga processen samt inleda GMP produktion inför den kommande kommersialiseringen, parallellt med att vi driver den regulatoriska processen med CE-märkning framåt.

Med de kliniska data som genereras för RP501 kan vi definiera produktprofilen inför kommersialiserings­processen för vår innovativa produkt mot ögontorrhet. Vår kliniska studie utgör också en viktig byggsten i processen mot en CE-märkning av RP501.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma utvecklar innovativa behandlingar mot torra ögon (Dry Eye Disease, DED). Bolaget har två program baserade på drug delivery-plattformen IntelliGel för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas som en egenvårdsprodukt för behandling av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos längst fram i ögat.

RP501: En medicinteknisk behandling för lindring av mild ögontorrhet

Med bland annat en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter lider fler och fler människor av tillfällig ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden som lågteknologiska tårersättningsmedel används flera gånger om dagen, i vissa fall fler än 10 gånger för att få effekt, har RP501 i en tidigare klinisk prövning visat att två behandlingar per dag är tillräckligt för att lindra symptomen. RP501 testas nu i en klinisk prövning för att utvärdera produktens säkerhet, tolerabilitet och effekt i både män och kvinnor över 18 år, med och utan kontaktlinser.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en östrogenbaserad lokal lågdosbehandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms ha potential för att bli den första hormonbehandlingen av ögontorrhet för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska.

Storleken på den globala marknaden för torra ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden (2019) för DED uppskattas till 5,3 miljarder USD och beräknas växa till 8,7 miljarder USD år 2030[1].

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda till färre administrationstillfällen. Bolaget ser en potential i att plattformen kan skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel kan omformuleras, doseras mer effektivt och öka bekvämligheten och säkerheten för patienten.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden för bolagets produkter förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva behandlingar som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa problem finns för närvarande inte. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig dock mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling och innovation förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av behandlingsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, marknadsföring, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål / Intäktsmodell

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att sedan lansera i egen regi eller med kommersiella partners i utvalda geografier. Därefter kan Redwood generera intäkter genom försäljning och andra möjliga regionala licensarrangemang.

Bolaget arbetar nu vidare med RP501 i dialog med potentiella industriella och finansiella partners för att kunna ta vidare programmet genom fortsatt klinisk utveckling och mot marknadsgodkännande. Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag kan bolaget få betalningar för uppnådda milstolpar och genom framtida royalties.

[1]Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2020-2030, Transparency Market Research

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2023. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2023 uppgår till -3 981 (-1 969) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2023 till 4 730 (8 720) Tkr. Soliditeten uppgick till 88 (91) %. Bolagets eget kapital uppgick till 12 245 (13 925) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -4 964 (-5 791) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 mars 2023 investerat 2 481 Tkr i materiella anläggningstillgångar. Investeringen avser produktionskärlet för framtagning av RP501. 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i november 2022 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2021-01-0115 859 063
Nyemission i februari4 879 708
Ingående antal 2022-01-0120 738 771
Nyemission i september75 464 464
Utgående antal 2022-12-3196 203 235
Nyemission i januari4 607 767
Teckningsoptioner i mars4 640 000
Utgående antal 2023-03-31105 451 002

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Stockholm den 9 maj 2023

Björn Larsson, Ordförande 

Martin Vidaeus, VD, ledamot

Ingrid Atteryd-Heiman, ledamot

Göran Eckerwall, ledamot

Finansiell kalender

Årsstämma 202328 jun 2023
Delårsrapport jan–jun 202331 aug 2023
Delårsrapport jan–sep 202323 nov 2023
Bokslutskommuniké 202315 feb 2024

* Årsredovisning och andra handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.redwoodpharma.se och på bolagets kontor senast tre veckor innan årsstämman.

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, REDW, (SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2023-05-09