Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB 

2023-08-11 11.30

Extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (Publ) ägde rum under fredagen den 11 augusti 2023. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Godkännande av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att justera bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 

Tidigare lydelseNy lydelse
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 100 000 kronor och högst 16 400 000 kronor.

5. Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 78 807 329 och högst 315 229 316 stycken.
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 13 181 375,25 kronor och högst 52 725 501,00 kronor.

5. Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 263 627 505 och högst 1 054 510 020 stycken.

Den antagna lägstanivån motsvarar antalet utestående aktier vid tidpunkten för stämman, ökat med det antal aktier som är garanterade i företrädesemissionen.

Godkännande av styrelsens förslag om företrädesemission av units

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en nyemission av units i vilken befintliga aktieägare ges företrädesrätt till att teckna. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 817 650,30 kronor genom nyemission av högst 316 353 006 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.

Genom företrädesemission ska bolaget också emittera högst 210 902 004 teckningsoptioner av serie TO 5 berättigande till teckning av vardera en ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 10 545 100,20 kronor.

För fullständiga villkor för företrädesemissionen, se pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma, publicerad den 10 juli 2023: Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070 232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

2023-08-11