Redwood Pharma: Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO 5 inleds idag

2024-04-02 08:30

Idag är första dag för nyttjande av Redwood Pharma AB:s (”Redwood” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 5 (”TO 5”) som emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde under 2023. Nyttjandeperioden pågår till och med den 16 april 2024. Innehavare av TO 5 äger rätt att för ett hundra stycken (100) stycken TO 5 teckna en (1) ny aktie i Redwood till en kurs om 10 SEK per aktie. 

I augusti/september 2023 genomförde Redwood en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och en riktad emission till garanter emitterades 106 624 330 teckningsoptioner av serie TO 5. Ett hundra (100) TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Redwood under nyttjandeperioden som pågår under perioden 2 – 16 april 2024. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är den 12 april 2024. Teckningskursen för TO 5 har fastställts till 10 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 tillförs Bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av TO 5 kommer antalet aktier i Redwood att öka med 1 066 243 aktier till totalt 3 720 118 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 5 331 215,00 SEK till 18 600 590,00 SEK. 

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.redwoodpharma.se). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen finns tillgängligt på Redwoods, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Investerare bör notera att teckningskursen är väsentligt högre än Bolagets aktuella aktiekurs, samt att styrelsen i Redwood den 21 mars 2024 beslutade om att genomföra en företrädesemission av units till lägre teckningskurs som är lägre än nyttjandekursen för TO 5. Beslutet är villkorat godkännande på extra bolagsstämma den 24 april 2024. 

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Market & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta: 

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Redwood Pharma:
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-04-02