Redwood Pharma presenterar tidsplan och strategi för kommersialiseringen av RP501 som kan möjliggöra intäkter under 2025

Stockholm, 18 april 2024. Redwood Pharma AB (publ) ger idag en uppdatering av tidsplanen och strategin för kommersialiseringen av RP501 – en innovativ behandling av ögontorrhet. Baserat på en genomgång av de europeiska marknadsförutsättningarna bedömer bolaget att en lansering av RP501 kan möjliggöra intäkter under slutet av 2025. Detta trots att tidsplanen för inlämning av en ansökan om CE-märkning har förskjutits något med anledning av det finansiellt ansträngda läge bolaget befinner sig i. En sådan ansökan förväntas nu kunna lämnas in under första kvartalet 2025, vilket innebär en försening om cirka sex månader.

RP501 utvecklas för att bli ett effektivt och unikt användarvänligt receptfri nästa-generations gel för tillfällig lindring vid ögontorrhet, en sjukdom som drabbar fler än 300 miljoner människor runt om i världen. Resultaten från en klinisk studie visar att RP501 är säker, ger en signifikant terapeutisk effekt redan vid en dosering med 1–2 droppar per dag och är bekväm att använda – egenskaper som konsumenter anser vara de viktigaste parametrarna för en produkt mot ögontorrhet.

Redwood Pharma sammanställer för närvarande all nödvändig dokumentation inför en ansökan om CE-märkning. Efter rapporteringen av det bristfälliga utfallet i teckningsoptionsprogrammet TO5 är dock bolagets finansiella resurser så begränsade att tidsplanen har behövt revideras. Ett positivt utfall i den föreslagna företrädesemissionen skulle ge bolaget resurser som kan möjliggöra inlämnandet av en ansökan om CE-märkning i början av 2025. Förutsatt att en CE-märkning kan erhållas under 2025 skulle en lansering på europeiska marknader kunna inledas vid årsskiftet 2025/2026.

Redwood Pharmas uppdaterade kommersialiseringsstrategi baseras på en genomgång av den europeiska marknaden för produkter mot ögontorrhet där bolaget har beslutat att prioritera EU5 och Sverige i det första skedet av produktlanseringen. Bolaget arbetar nu intensivt för att finna en eller flera lämpliga kommersiella partners med väletablerade marknadsorganisationer och finansiella resurser att maximera potentialen för RP501. 

Redwood Pharma bedömer att RP501 kan lanseras som en premiumprodukt med en hög prisnivå och fördelaktig bruttomarginal, med hänvisning till produktens innovativa och unika egenskaper. Baserat på ett konservativt scenario där RP501 lanseras i slutet av 2025 och når en marknadsandel om ca 0,5 procent i de prioriterade länderna efter 12 månader, skulle Redwood Pharma kunna uppnå ett positivt kassaflöde redan under första halvåret 2027. 

”Vår bedömning är att RP501 har en hög kommersiell potential och att det skulle vara tillräckligt att lansera produkten på ett begränsat antal europeiska marknader för att kunna ta bolaget till kassaflödespositivitet redan under första halvåret 2027. En av förutsättningarna för att detta ska vara möjligt är att bolaget kan säkra de finansiella medel som är nödvändiga för att ta RP501 till ett marknadsgodkännande, vilket är syftet med den nyligen annonserade föreslagna företrädesemissionen”, säger Martin Vidaeus, vd på Redwood Pharma. 

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 april 2024, kl.  08:30.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-04-18