Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

Idag, den 24 april 2024, hölls extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB, org.nr. 556885-1280. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fullständigt beslutsförslag återfinns på bolagets hemsida. 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen enligt nedan.

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000 stycken.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 10 748 193,75 kronor.

3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om företrädesemission (punkt 8)

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som styrelsen beslutade om torsdagen den 21 mars 2024 i enlighet med nedan.

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med lägst 10 748 195,50 kronor och högst 17 648 268,75 kronor genom nyemission av lägst 11 313 890 aktier och högst 18 577 125 aktier till en teckningskurs om 0,95 kronor per aktie.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera lägst 4 848 810 och högst 7 961 625 teckningsoptioner av serie TO 6 berättigande till teckning av vardera en ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 7 563 543,75 kronor (räknat på det nya kvotvärdet).

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9) 

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 6 900 075 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigt bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök ww.redwoodpharma.se

2024-04-24