Idag inleds teckningsperioden i Redwood Pharmas företrädesemission av units

2024-04-30 9:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag inleds teckningsperioden i Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt högst cirka 17,6 MSEK, vilken godkändes på extra bolagsstämma den 24 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att en teckningsgrad om minst cirka 60,9 procent uppnås (”Lägsta Nivån”). Syftet med Företrädesemissionen är i huvudsak att finansiera arbetet fram till och med inlämnande av CE-ansökan för RP501. Memorandum avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga på Redwood Pharma:s hemsida www.redwoodpharma.se. Teckningsperioden löper till och med den 14 maj 2024. 

SÄRSKILD INFORMATION AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONENS UTFORMNING

Befintliga aktieägare och övriga potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen har ett lägsta och högsta belopp. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs det att antalet aktier och aktiekapitalet i Redwood Pharma ökar med ett visst lägsta antal respektive belopp. Lägsta Nivån som Företrädesemissionens fullföljande är villkorad av, är att minst 1 616 270 units motsvarande 11 313 890 aktier, motsvarande 60,9 procent, tecknas med och utan företrädesrätt. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras, teckningsanmälningar att annulleras och eventuell likvid som erlagts för teckning av units kommer att återbetalas till tecknarna. 

Investerare informeras om att vare sig den likvid som erläggs vid förvärv av uniträtter (instrument med beteckningen ”ur”) i marknaden och/eller eventuellt courtage kommer att återbetalas i det fall erbjudandet återkallas. De investerare som förvärvar uniträtter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna.

Erbjudandet i sammandrag: 

  • Företrädesemissionen, som är villkorad av att Lägsta Nivån uppnås, kommer vid uppnådd Lägsta Nivå tillföra Bolaget initialt minst cirka 10,7 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt cirka 17,6 MSEK före transaktionskostnader. Om Lägsta Nivån inte skulle uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras och eventuella teckningar av units kommer att annulleras och all likvid som erlagts för teckning av units i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna. Vid full teckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6, inom ramen för emitterade units, kan Bolaget komma att tillföras maximalt ytterligare cirka 10,4 MSEK.
  • Teckningsperioden för Företrädesemission löper från och med idag, den 30 april 2024 till och med den 14 maj 2024.
  • Befintliga aktieägare har erhållit en (1) uniträtt för varje innehavd aktie som ägdes på avstämningsdagen 26 april 2024. En (1) uniträtt ger företrädesrätt vid teckning av en (1) unit. 
  • En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 5.
  • Handel med uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 30 april 2024 fram till och med den 8 maj 2024. Notera att vare sig den likvid som erläggs vid förvärv av uniträtter (instrument med beteckningen ”UR”) i marknaden och/eller eventuellt courtage kommer att återbetalas i det fall erbjudandet återkallas. De investerare som förvärvar uniträtter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig betalning under tiden från och med den 30 april 2024 fram till och med den 14 maj 2024. Under denna period kan också anmälan om teckning av units att göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 14 maj 2024.
  • Det bör vidare noteras att interimsinstrument för betalda tecknade units ”BTU” endast kommer att tas upp för handel om och när det står klart att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnåtts. Förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås beräknas handel med BTU äga rum på Nasdaq First North Growth Market, tidigast från 15 maj 2024, fram till och med dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket.
  • Teckningskursen är 6,65 SEK per unit, motsvarande 0,95 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i initial emissionen kommer högst 18 577 125 nya aktier i Bolaget att emitteras.
  • En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Redwood Pharma under den period som löper från och med den 10 september 2024 till och med den 24 september 2024. Teckningskursen för TO 6 ska uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset (”VWAP) för Bolagets aktie enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Teckningskursen ska inte understiga aktiens kvotvärde och inte överstiga 1,35 SEK.

För fullständig inbjudan till att teckna units i Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar hänvisas till det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 24 april 2024. Memorandumet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.redwoodpharma.com.

Teckning med stöd av företrädesrätt:

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (som Avanza eller Nordnet) tecknar units mot samtida betalning i enlighet med respektive banks eller förvaltares anvisningar. Dessa finns vanligtvis tillgängliga i inloggat läge på banken eller förvaltarens digitala plattform. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta andra datum för sista dag för teckning. 

För aktieägare vars innehav är inte är förvaltarregistrerade sker teckning genom betalning antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas med emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings hemsida https://minasidor.nordic-issuing.se.

Teckning utan stöd av företrädesrätt:

Investerare som tidigare inte äger aktier i Redwood Pharma eller befintliga ägare som önskar att teckna för mer än sin pro-rata andel av emissionen kan göra så utan företrädesrätt. För investerare som önskar att erhålla eventuella tilldelade värdepapper till depå hos bank eller annan förvaltare sker detta via bankens eller förvaltarens digitala plattform. Erbjudandet hittas vanligtvis i banken eller förvaltarens lista över aktuella bolagshändelser. Vid eventuella frågor om det praktiska förfarande för hur teckning ska ske, kontakta din förvaltare. Investerare som avser att lämna in teckningsanmälan via Avanza gör detta via denna länk Anmälningssida Avanza. Investerare som avser att lämna in teckningsanmälan via Nordnet gör detta via denna länk Anmälningssida Nordnet

För investerare som tecknar utan stöd av företrädesrätt och som inte önskar att förvara tecknade värdepapper hos förvaltare ska anmälan göra via Nordic Issuings hemsida https://minasidor.nordic-issuing.se/.

Tidsplan för Företrädesemissionen:

Teckningsperioden inleds30 april 2024
Handel med uniträtter30 april – 8 maj 2024
Teckningsperioden avslutas14 maj 2024
Utfall från Företrädesemission beräknas publiceras16 maj 2024

Emissionsinstitut

Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:

Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

2024-04-30