Redwood Pharma AB: Preliminärt utfall i företrädesemissionen visar att lägsta nivån inte uppnåtts

2024-05-21 18:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 14 maj 2024 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) om att förlänga teckningsperioden, till och med den 21 maj 2024, i den företrädesemission av units som godkändes av bolagsstämman den 24 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionens fullföljande är villkorad av att minst 1 616 270 units tecknas med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,9 procent (”Lägsta Nivån”). 

Idag, den 21 maj 2024, var sista dagen i teckningsperioden och preliminärt utfall visar på att 804 050 units har tecknats med och utan företrädesrätt, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen och cirka 49,7 procent av Lägsta Nivån. 

Styrelsen i Bolaget har valt att inte förlänga teckningsperioden ytterligare. Lägsta Nivån i Företrädesemissionen inte har uppnåtts och kommer att avbrytas förutsatt att det slutgiltiga utfallet fortsatt understiger Lägsta Nivån. Slutgiltigt utfall beräknas offentliggöras den 22 maj 2024. Vid avbruten Företrädesemission kommer styrelsen i Redwood Pharma snarast möjligt informera marknaden om vald strategi för att maximera aktieägarvärdet för Bolagets aktieägare.  

Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick mellan den 30 april 2024 fram till och med idag den 21 maj 2024. En preliminär teckningssammanställning indikerar att 804 050 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter motsvarande 5 346 932,50 SEK och cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Den preliminära teckningssammanställningen visar på att cirka 49,7 procent av Lägsta Nivån har tecknats. Företrädesemissionen kommer således att avbrytas givet att slutgiltigt utfall fortsatt understiger Lägsta Nivån. Slutgiltigt utfall beräknas kommuniceras den 22 maj 2024. Vid avbruten Företrädesemission kommer teckningsanmälningar att annulleras och likvid som erlagts för teckning av units kommer att återbetalas till tecknarna. 

Styrelsen i Redwood Pharma har proaktivt arbetat med en strategisk översyn av verksamheten givet Bolagets ansträngda finansiella situation. Bolaget kommer så snart som möjligt offentliggöra resultatet av den strategiska översynen.

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:
Martin Vidaeus, VD
Tel: 070-232 29 29
E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-21 18:00 CET.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det emissionsmemorandum som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Emissionsmemorandum, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

2024-05-21